Prava i obaveze poslodavca u uslovima proglašenog vanrednog stanja usled epidemije COVID-19

Imajući u vidu uvođenje vanrednog stanja i usvajanje pratećih mera i naredbi koje se već sada odražavaju na poslovanje privrednih subjekata, ukazujemo na prava i obaveze poslodavca prema zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu (“Sl.glasnik RS”, br.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-odluka US, 11/2017 i 95/2018).

Skrećemo Vam pažnju na naknadu zarade za vreme prekida rada koji je izazvan naredbom državnog organa. Naredba o prekidu rada se izdaje kada poslodavac ne može da obezbedi uslove za bezbedno odvijanje radnog procesa na način koji štiti sigurnost i zdravlje zaposlenih u skladu sa propisima o zaštiti na radu. U tom slučaju zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini koja je definisana Ugovorom o radu (dakle, u punom iznosu), (Čl.117 Zakona o radu). Ovde je bitno da se zna da poslodavac nema prava da u ovakvoj situaciji uputi zaposlenog na neplaćeno odsustvo, jer do prekida rada dolazi bez krivice zaposlenog.

Skrećemo Vam pažnju na naknadu zarade za vreme prekida rada koji je izazvan naredbom državnog organa.

Sa druge strane, ako dođe do smanjenog obima rada, prava i obaveze poslodavca su da može da uputi zaposlene na plaćeno odsustvo, na vremenski period od najduže 45 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini. Za duže odsustvo je potrebna prethodna saglasnost nadležnog ministra. Dakle, ako nastanu neki od slučajeva zbog kojih bi poslodavac, ako nastavi dalji rad, pretrpeo značajne gubitke, postoje uslovi za upućivanje zaposlenih na prinudni odmor. Za vreme ovakvog plaćenog odsustva, zaposleni ima pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% njegove prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim što taj iznos ne može da bude niži od minimalca (Čl.116. stav.1 Zakona o radu). Ovakva odluka mora da bude ispraćena odgovarajućim Rešenjem koje donosi direktor ili drugo ovlašćeno lice.

Ako dođe do smanjenog obima rada, prava i obaveze poslodavca su da može da uputi zaposlene na plaćeno odsustvo, na vremenski period od najduže 45 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.

I najraspostranjenija opcija poslodavaca u novonastaloj situaciji je upućivanje zaposlenih na rad od kuće kada priroda posla i organizacija rada to dozvoljavaju (Čl.42 Zakona o radu). Poslodavac je u ovom slučaju u obavezi da zaposlenom obezbedi sva neophodna sredstva za rad (instalira i održava). Ovakav način rada mora da bude definisan Ugovorom o radu, međutim prema stavu inspekcije rada u slučaju ovakvih vanrednih okolnosti, poslodavac može da naloži rad od kuće i samo na osnovu Odluke, bez zaključivanja aneksa Ugovora o radu.

I najraspostranjenija opcija poslodavaca u novonastaloj situaciji je upućivanje zaposlenih na rad od kuće kada priroda posla i organizacija rada to dozvoljavaju
(Čl.42 Zakona o radu).

Dakle, za koju opciju ćete se opredeliti zavisi od prirode Vašeg posla i planirane organizacije rada, a na raspolaganju Vam je da:
– Zaposlene uputite na plaćeno odsustvo uz isplatu naknade zarade
– Zaposlene uputite na rad od kuće
– Izvršite privremeni premeštaj zaposlenog na druge odgovarajuće poslove

Za više informacija o uslugama koje pružamo, posetite početnu stranicu ili nas kontaktirajte OVDE.

Online besplatne konsultacije

Ukoliko imate neke nedoumice u vezi Vašeg poslovanja u ovakvoj situaciji, pišite nam na info@pelbox.rs, kako bismo pronašli najbolje rešenje za Vas.

Ostale vesti

pelbox prava radnika

Prava radnika u uslovima vanrednog stanja usled proglašene epidemije
u našoj zemlji

Dok ovih dana pomno čekamo konkretne mere Vlade za pomoć privredi u prevazilaženju otežanih uslova poslovanja usled proglašenog vanrednog stanja u našoj zemlji, možda stičemo pogrešan utisak da su u drugi plan stavljena prava radnika i da su oni ostavljeni na volju poslodavaca koji se svim silam bore da opstanu na tržištu, te pribegavaju radikalnim merama – otpuštanju zaposlenih. Povodom velikog broja pitanja koje smo dobili od zaposlenih u vezi njihovih prava iz radnog odnosa u narednom tekstu ćemo sumirati preporuke nadležnih organa i istaći neke zakonske odredbe.

Close-up image of a financial worker analyzing statistical data

Šta je to moratorijum i njegova primena u uslovima
vanrednog stanja

U skladu sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 34/20), dozvole za kretanje u vremenu od 17h-05h (ograničenje kretanja u trenutku objave ovog teksta), (u daljem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zahtevi za izdavanje ovih dozvola se podnose elektronskim putem Ministarstvu privrede koje će ih zatim prosleđivati Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev (tabela) se može preuzeti sa sajta Ministarstva privrede i Privredne komore Srbije.