Šta je to moratorijum i njegova primena u uslovima vanrednog stanja

Ukoliko imate kredit i/ili lizing ne morate da brinete o njihovoj otplati za vreme trajanja vanrednog stanja jer su na sednici Izvršnog odbora Narodne banke Srbije koji je održan 17.marta 2020. godine donete odluke o zastoju u otplati obaveza po osnovu kredita i lizinga (“Službeni glasnik RS”, 33/20). Odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Na osnovu ovih odluka, banke i davaoci lizinga su u obavezi da dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima), odnosno korisnicima lizinga, ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum) i to u roku od 3 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, odnosno najkasnije do 21. marta (subota) ili do 23. marta (ponedeljak).

Ukoliko imate kredit i/ili lizing ne morate da brinete o njihovoj otplati za vreme trajanja vanrednog stanja

Obaveštenje o moratorijumu banke i davaoci lizinga ističu na svom sajtu čime se smatra da je ponuda dostavljena svim dužnicima, odnosno korisnicima lizinga. Moratorijum proizvodi pravno dejstvo po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja, a njegovo dejstvo ne može da bude kraće od 90 dana koliko traje i vanredno stanje uvedeno zbog pandemije. U roku od ovih 10 dana, bankarski dužnici, odnosno korisnici lizinga treba da se izjasne ako ne prihvataju datu ponudu. Ukoliko se ne oglase, smatra se da se slažu sa istaknutom ponudom. Moratorijum stupa na snagu 01.aprila 2020.god.

U roku od ovih 10 dana, bankarski dužnici, odnosno korisnici lizinga treba da se izjasne ako ne prihvataju datu ponudu

Dakle, moraturijum je pauza u otplati rata bankarskih kredita i drugih obaveza koje dužnik ima prema banci (ako ima više kredita/kreditnih proizvoda) i lizinga, a tokom njegovog važenja banke i lizing kuće ne mogu da obračunavaju zatezne kamate na dospelo a neizmireno potraživanje, niti pokreću postupak njihove prinudne naplate.

Banke i lizing kuće ne mogu da obračunavaju zatezne
kamate na dospelo a neizmireno potraživanje,
niti pokreću postupak njihove prinudne naplate.

Po prestanku moratorijuma, dužnik, odnosno korisnik lizinga nastavlja svoju redovnu otplatu, pri čemu se period otplate produžava za 90 dana, tačnije za period važenja moratorijuma.
Ukoliko imate neke nedoumice u vezi donetog moratorijuma, savetujemo Vam da kontaktirate svoje banke i lizing kuće.

Online besplatne konsultacije

Ukoliko imate neke nedoumice u vezi Vašeg poslovanja u ovakvoj situaciji, pišite nam na info@pelbox.rs, kako bismo pronašli najbolje rešenje za Vas.