Fiskalne kase - Postupanje za vreme vanrednog stanja

Pre nego što iznesemo mišljenje Poreske uprave za fiskalne kase za vreme uvedenog vanrednog stanja, podsetimo se obaveza koje predviđa Zakon o fiskalnim kasama (“Sl.glasnik RS”, br.135/2004,93/2012), (u daljem tekstu: Zakon).
Lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Ova obaveza postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje) (čl.3 Zakona).

Lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Izuzeti iz ove obaveze (čl.3 Zakona) su poljoprivredni proizvođači koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, kao i preduzetnici koji plaćaju porez na prihod od samostalne delatnosti na paušalno utvrđen prihod a koji se bave proizvodnom delatnošću i u okviru nje prodaju sopstvene proizvode, odnosno pružaju usluge fizičkim licima. Od obaveze su izuzete i bankarske organizacije, osiguravajuće kuće, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Dnevni izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa jednom dnevno, na kraju rada.

Dnevni izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa jednom dnevno, na kraju rada. (čl.13 Zakona). Međutim, obaveza štampanja dnevnog izveštaja postoji i ako u toku radnog dana nije bilo prometa.
Periodični izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa na kraju rada, poslednjeg dana svakog poreskog perioda (a može ga po potrebi formirati i štampati i u kraćim vremenskim periodima), u kome se evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih isečaka sačinjenih u zadatom izveštajnom periodu (čl.14 Zakona).

Periodični izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa na kraju rada, poslednjeg dana svakog poreskog perioda

U okolnostima trenutno važećeg vanrednog stanja, pojedini poslodavci su svoje zaposlene uputili na rad od kuće, dok su drugi prinuđeni da obustave obavljanje svojih delatnosti u maloprodajnim ili ugostiteljskim objektima. U skladu sa situacijom, nametnulo se i pitanje štampanja dnevnih izveštaja kod onih koji su obveznici evidentiranja prometa preko registrovanih fiskalnih kasa. Konačne instrukcije o postupanju po ovom pitanju dala je Poreska uprava, a koje u nastavku prenosimo.
Prvo šta poslodavci moraju da urade jeste da na vidnom mestu istaknu obaveštenje da objekat (ili deo objekta) ne radi u skladu sa donetom odlukom.
Ako poslodavac, kao obveznik fiskalizacije, nastavi da obavlja rad od kuće (što je npr. moguće kod obveznika koji vrše prodaju stanova), fiskalnu kasu mogu da premeste na drugo radno mesto odakle nastavljaju da obavljaju svoju delatnost, ali pre toga moraju o tome elektronskim putem da obaveste nadležnu Poresku upravu koja vodi registar fiskalizovanih kasa.

Defiskalizacija fiskalne kase radi se samo u slučaju kada poslodavci privremeni prekid obavljanja delatnosti registruju u Agenciji za privredne registre.

Sa druge strane, poslodavci, kao obveznici fiskalizacije, koji privremeno zatvaraju svoje maloprodajne ili ugostiteljske objekte zbog uvedenog vanrednog stanja ne treba da vrše defiskalizaciju fiskalne kase, već treba o tome elektronskim putem da obaveste nadležnu filijalu Poreske uprave kojoj po svom sedištu pripadaju.
U periodu prekida rada, obveznici ne treba da štampaju dnevne izveštaje.
Defiskalizacija fiskalne kase radi se samo u slučaju kada poslodavci privremeni prekid obavljanja delatnosti registruju u Agenciji za privredne registre (stavljaju radnju u mirovanje).

Spisak elektronskih adresa Poreske uprave za prijem pošte po gradovima Srbije, možete naći na linku OVDE.

Za više informacija o uslugama koje pružamo, posetite početnu stranicu ili nas kontaktirajte OVDE.

Online besplatne konsultacije

Ukoliko imate neke nedoumice u vezi Vašeg poslovanja u ovakvoj situaciji, pišite nam na info@pelbox.rs, kako bismo pronašli najbolje rešenje za Vas.

Ostale vesti

pelbox prava radnika

Prava radnika u uslovima vanrednog stanja usled proglašene epidemije
u našoj zemlji

Dok ovih dana pomno čekamo konkretne mere Vlade za pomoć privredi u prevazilaženju otežanih uslova poslovanja usled proglašenog vanrednog stanja u našoj zemlji, možda stičemo pogrešan utisak da su u drugi plan stavljena prava radnika i da su oni ostavljeni na volju poslodavaca koji se svim silam bore da opstanu na tržištu, te pribegavaju radikalnim merama – otpuštanju zaposlenih. Povodom velikog broja pitanja koje smo dobili od zaposlenih u vezi njihovih prava iz radnog odnosa u narednom tekstu ćemo sumirati preporuke nadležnih organa i istaći neke zakonske odredbe.

Close-up image of a financial worker analyzing statistical data

Šta je to moratorijum i njegova primena u uslovima
vanrednog stanja

U skladu sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 34/20), dozvole za kretanje u vremenu od 17h-05h (ograničenje kretanja u trenutku objave ovog teksta), (u daljem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zahtevi za izdavanje ovih dozvola se podnose elektronskim putem Ministarstvu privrede koje će ih zatim prosleđivati Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev (tabela) se može preuzeti sa sajta Ministarstva privrede i Privredne komore Srbije.